קידוח ''יד מרדכי 18''

תוכנית 6/ 03/ 120/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קידוח ''יד מרדכי 18''
מספר: 6/ 03/ 120/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד שטח עבור קידוח (באר) מים והמתקנים הנלווים לו.

עיקרי ההוראות:
- שינוי יעוד קרקע שטח אגן שיקמה למתקנים הנדסיים ושצ"פ.
- קביעת תכליות, הנחיות ומגבלות בניה.
- קביעת שטחי בניה.
- קביעת הוראות לפיתוח השטח, כולל תשתיות ושירותים.
- קביעת תנאים למתן היתר בניה.
- קביעת הוראות להגנת הסביבה בכל הקשור לשימוש בחומרים מסוכנים, אמצעים להפחתת מפגעי רעש ואמצעים למיגון.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלון

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 155,900
קואורדינטה Y 612,300

קידוח מי שתייה, מדרום מערב לקיבוץ כרמיה.
בתחום מועצה אזורית חוף אשקלון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1431חלק54
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 120/ 1קיבוץ זיקיםשינוי
תוכנית6/ 02/ 234תכנית מתאר חוף אשקלוןפירוט
תוכניתתממ/ 4/ 14תכנית מתאר מחוזית - שינוי מס' 14 - מחוז הדרוםכפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 5תכנית מתאר ארצית למשק המים - פרק מערכות מיםכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים22/03/2012תאריך פרסום בעיתון: 21/03/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/03/2012. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 22/03/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום לאישור ברשומות05/01/2012תאריך פרסום: 05/01/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6354. עמוד: 1844. שנה עברית: התשעב .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט23/11/2011
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה17/11/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו09/10/2011
החלטה בדיון באישור תכנית22/08/2011
פרסום להפקדה ברשומות10/04/2011תאריך פרסום: 10/04/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6222. עמוד: 61. שנה עברית: התשעא .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית10/04/2011
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/03/2011
פרסום להפקדה בעיתונים18/03/2011תאריך פרסום בעיתון: 17/03/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 17/03/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/03/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו23/02/2011
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט23/02/2011
החלטה בדיון בוולק"ח01/02/2010
החלטה בדיון בהפקדה07/09/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף12/01/2009
קבלת תכנית27/11/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה