קיוסק ברחוב השלום שכונה ג', באר שבע

תוכנית 5/ 03/ 108/ 150

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיוסק ברחוב השלום שכונה ג', באר שבע
מספר: 5/ 03/ 108/ 150
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת זכויות בניה למסחר במגרש מס' 13, שכונה ג' באר שבע.

עיקרי ההוראות:
- הגדלת זכויות בניה במגרש המיועד למסחר (קיוסק) מ- 10.53 מ''ר ל- 24.90 מ''ר.
- קביעת קווי בנין.
- קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
- קביעת הוראות לעיצוב אדריכליי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
שטח התכנית נמצא בשכונה ג', ברח' השלום,באר שבע
קואורדינטה X 181140
קואורדינטה Y 573435

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38030חלק11
38056חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ 03/ 108/ 78באר שבע, שכונה ג'שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/01/2012תאריך פרסום: 05/01/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6354. עמוד: 1830. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים24/11/2011תאריך פרסום בעיתון: 23/11/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 23/11/2011. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 24/11/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט14/11/2011
החלטה בדיון באישור תכנית24/10/2011
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2011
פרסום להפקדה ברשומות10/08/2011תאריך פרסום: 10/08/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6278. עמוד: 5998. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה בעיתונים21/07/2011תאריך פרסום בעיתון: 20/07/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 20/07/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 21/07/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית20/07/2011
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט29/06/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/06/2011
החלטה בדיון בהפקדה19/01/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף16/11/2010
קבלת תכנית22/06/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201101024/10/2011
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים127430/08/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201100117/01/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה