קיוסק בשכונת נאות הללי דימונה

תוכנית 25/ 03/ 147

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיוסק בשכונת נאות הללי דימונה
מספר: 25/ 03/ 147
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקת מגרש, שינוי יעוד עבור הקמת קיוסק וקביעת הנחיות ומגבלות בנייה חדשות.

עיקרי ההוראות:
1. חלוקת מגרש מס' 301 ל 2 מגרשים: 301 א' ו 301 ב'.
2. שינוי יעוד משצ"פ למסחר.
3. קביעת הנחיות ומגבלות בנייה חדשות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםדימונהדימונהדימונה

תיאור המיקום:
שכונת נאות הללי
רח' האלה 14
קואורדינאטות 203550 - 554240

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39500חלק40
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית25/ במ/ 61/ 1שכונת נווה חורש מזרחי - דימונהשינוי
תוכנית25/ 03/ 129שכונת נוה חורש מערבית - דימונה הקמת מתקנים הנדסיים של חב' חשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/09/2007תאריך פרסום: 19/09/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5719. עמוד: 28. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים31/08/2007תאריך פרסום בעיתון: 29/08/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 29/08/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 31/08/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט27/08/2007
החלטה בדיון באישור תכנית13/08/2007
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/06/2007
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית20/05/2007
פרסום להפקדה ברשומות30/04/2007תאריך פרסום: 30/04/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5657. עמוד: 2569. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים15/03/2007תאריך פרסום בעיתון: 15/03/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 15/03/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/03/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט07/03/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/03/2007
החלטה בדיון בהפקדה22/01/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף27/07/2006
קבלת תכנית03/07/2006