קיוסק - רחוב העצמאות , רחוב החוכתר - באר שבע

תוכנית 5/ 03/ 213/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיוסק - רחוב העצמאות , רחוב החוכתר - באר שבע
מספר: 5/ 03/ 213/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד שטח ציבורי פתוח ודרך לשטח מסחרי תוך נקיטת הפעולות הבאות:
1. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
2. קביעת שטחי הבניה המרביים לאזור מסחר ל 67 מ"ר .
3. קביעת קו הבניין ומספר קומות.
4. קביעת תנאים למתן היתר בניה ולתשתיות.
5. קביעת מגבלות בגין קיומו של אתר ארכיאולוגי מוכרז.
6. קביעת הנחיות להריסת מבנה קיים בתחום הדרך.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
רחוב שימחוני אסף 1

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38002חלק1, 20
38035חלק24-2553, 69, 78, 81
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ במ/ 208שכונת רמב"ם - באר שבעשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים09/07/2010תאריך פרסום בעיתון: 07/07/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 07/07/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 09/07/2010. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות01/06/2010תאריך פרסום: 01/06/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6093. עמוד: 3203. שנה עברית: התשע .
החלטה בדיון באישור תכנית30/11/2009
פרסום להפקדה ברשומות03/09/2009תאריך פרסום: 03/09/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5994. עמוד: 5586. שנה עברית: התשסט .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2009
פרסום להפקדה בעיתונים23/07/2009תאריך פרסום בעיתון: 21/07/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/07/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 23/07/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/07/2009
החלטה בדיון בהפקדה10/12/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/05/2006
קבלת תכנית15/03/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה