קיימת מרתף

תוכנית אל/ מק/ 195/ 2/ ה

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיימת מרתף
מספר: אל/ מק/ 195/ 2/ ה
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1.התרת הקמת קומת מרתף עד גבולות המגרש. (קו בנין
0 מ' לכל הצדדים).
2.שינוי הגובה המירבי של המבנה מ-12 מ' ל-17 מ'.
3.שינוי בגובה מרתף ל-2.50 מ' במקום 2.20 מ'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזאלעדאלעדאלעד

תיאור המיקום:
ישוב: ?______________
אלעד.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5459חלק26
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ במ/ 195/ 2ישוב אלעדשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/11/1998תאריך פרסום: 23/11/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4701. שנה עברית: התשנט .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה23/11/1998
פרסום תכנית לביטול אישור ברשומות30/07/1998תאריך פרסום: 30/07/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4666. שנה עברית: התשנח .
פרסום להפקדה ברשומות05/04/1998תאריך פרסום: 05/04/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4635. שנה עברית: התשנח .