קינדלר-מושב סתריה

תוכנית גז/ מק/ 4/ 15

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קינדלר-מושב סתריה
מספר: גז/ מק/ 4/ 15
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד וחלוקה בהסכמה לפי סעיף ג' סימן ז' עפ"י סעיף 62א(א) (1) לחוק .
שינוי גודל השטח הצהוב ע"ח השטח החקלאי - ללא שינוי בסך השטחים.
שינוי בקו בניין קדמי לבית-מגורים קיים(עקב מצב קיים)

עיקרי ההוראות:
איחוד וחלוקה בהסכמה לפי סעיף ג' סימן ז' עפ"י סעיף 62א(א) (1) לחוק .
שינוי גודל השטח הצהוב ע"ח השטח החקלאי - ללא שינוי בסך השטחים.
שינוי בקו בניין קדמי הקבוע בתכנית 3.93 מ' במקום 5 מ' עפ"י סעיף 62א(א) (4)

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרסתריהסתריה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3574חלק31
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ 4סתירה. תכנית מספר- 4כפיפות
תוכניתגז/ 4/ אסתירהכפיפות
תוכניתגז/ 4/ גשינוי תכנית מיתאר מקומית מס' גז/4/גכפיפות
תוכניתגז/ 4/ בסתריהכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/02/2011תאריך פרסום: 28/02/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6206. עמוד: 2791. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה ברשומות14/06/2010תאריך פרסום: 14/06/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6096. עמוד: 3306. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/05/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז201003330/05/2010