קלאב הוטל אילת

תוכנית 2/ 03/ 152/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קלאב הוטל אילת
מספר: 2/ 03/ 152/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הגדלת מס' יחידות הנופש באזור מגורים מיוחד
מ- 240 ל- 700 ע''י:
1. שינוי יעוד מגרים 1, 2 מסחרי, חניון וספורט
ואיחודם למגרש לתכנון בעתיד שיקרא מגרש מס' 1.
2. קביעת זכויות בניה במגרשים חדשים 2-6.
3. קביעת הנחיות לפיתוח כלל שטח התכנית.
4. קביעת תקני חניה בשטח התכנית.
5. שינוי גבולות מגרשים וחלוקתם מחדש עפ''י טבלת השוואה בגוף התשריט.
ב. התווית דרכים חדשות וחיבורן למערכת דרכים קיימות ומתוכננות
מאושרות ע''י:
1. שינוי יעוד חלק ממגרש 175 מציבורי פתוח לדרך,
על מנת ליצור גישה לחניוני ''מרכז התיירות'' הקיים בסמוך.
2. שינוי יעוד חלק ממגרש 3 ממגורים מיוחד ונופש לדרך ציבורית
ולשטח ציבורי פתוח.
3. ביטול חלק מדרך קיימת מס' 23 והצרתה מ- 18.0 מ' רוחב ל- 13.0 מ'
רוחב והפיכת שטח דרך מבוטלת ל:
1. איזור מגורים / יח' נופש מיעוחד המצורף למגרש 3.
2. לשטח ציבורי פתוח (חלקה א').

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקמון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40005חלק
40006חלק
40007חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 03/ 152/ 3מגורים מיוחד 245 יח"דשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/12/1990תאריך פרסום: 20/12/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3826. עמוד: 833. שנה עברית: התשנא .
פרסום להפקדה ברשומות12/11/1989תאריך פרסום: 12/11/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3715. עמוד: 367. שנה עברית: התשן .
פרסום להפקדה בעיתונים28/09/1989תאריך פרסום בעיתון: 28/09/1989.
קבלת תכנית02/11/1988