קלנסואה 4- - בתים אפורים.

תוכנית מש/ 7/ 1/ 0/ ד

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קלנסואה 4- - בתים אפורים.
מספר: מש/ 7/ 1/ 0/ ד
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א.לדחות את ביצוע הריסת המבנים המסומנים לכך בתשריט
המצורף, אשר הוקמו בניגוד לחוק, למועד המפורט
להלן בסעיף 6."תקופת שימוש"
ב.להתיר שמוש זמני המבנים הנ"ל למגורים בלבד ובתנאים
1. המבנים הוקמו לפני התאריך אוקטובר 1986 שצוין
בתצ"א המצורפת.
2. המבנים ראויים למגורי אדם, דהיינו, לא מסכנים
את חיי יושביהם.
3. המבנים מהווים יחידת דיור סבירה, בהתאם לחוות
דעת הנדסאי / מהנדס שיוסמך ע"י הועדה המחוזית
(מבנים כגון בתי מלאכה או חנות וכדומה, יפסלו
כמגורים)
4. אין להעביר בעלות או חזקה במבנה לכל אדם אחר.
5. המבנים הם למגורים בלבד, מבנים כגון בתי מלאכה
או חנות וכדומה יפסלו.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה

תיאור המיקום:
ישוב: קלנסוה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7871חלק17
7872חלק16
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה26/04/2007
פרסום להפקדה ברשומות26/03/1992תאריך פרסום: 26/03/1992. מס' ילקוט פרסומים: 3988. עמוד: 2622. שנה עברית: התשנב .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/02/1992
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו25/02/1992
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה25/02/1992
קבלת תכנית05/07/1990
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200700326/04/2007