קלנסווה- שינוי מחקלאי לאזור מגורים א', הפקעת שטח לש.צ.פ.שינוי חלק מדרך למגורים

תוכנית מש/ 8/ 1/ 31

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קלנסווה- שינוי מחקלאי לאזור מגורים א', הפקעת שטח לש.צ.פ.שינוי חלק מדרך למגורים
מספר: מש/ 8/ 1/ 31
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים לפי פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה.
2. שינוי יעוד קרקע משטח חקלאי לאיזור מגורים א.
3. שינוי יעוד קרקע מדרך למגורים ולשטח ציבורי פתוח.
4. קביעת קווי בניין.
5. תוספת 15 יח"ד מעבר ל 45 היח"ד המאושרות: סה"כ 60 יח"ד.
6. קביעת הוראות וזכויות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןזמרזמרמרג'ה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8652חלק33
8658חלק2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/09/2008תאריך פרסום: 25/09/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5852. עמוד: 4855. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים14/09/2008תאריך פרסום בעיתון: 14/09/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 12/09/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 12/09/2008. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו14/08/2008
החלטה בדיון באישור תכנית24/07/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/05/2006
פרסום להפקדה ברשומות30/05/2006תאריך פרסום: 30/05/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5534. עמוד: 3425. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים28/04/2006תאריך פרסום בעיתון: 28/04/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 28/04/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 28/04/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/12/2005
החלטה בדיון בוולק"ח07/02/2005
החלטה בדיון בהפקדה26/10/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף02/09/2004
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף26/01/2003
קבלת תכנית15/10/1998