קמפוס המאה ה 21. תכנית לקמפוס מבני תעסוקה בכניסה לאזה"ת ברכת חונן.

תוכנית נת/ מק/ 554/ 18

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קמפוס המאה ה 21. תכנית לקמפוס מבני תעסוקה בכניסה לאזה"ת ברכת חונן.
מספר: נת/ מק/ 554/ 18
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי הבינוי במבנה תעשיה.

עיקרי ההוראות:
א. איחוד חלקות ההסכמת הבעלים בהתאם לסעיף 62אא1 לחוק.
ב. הגדלת השטחים העיקריים בהתאם לסעיף 62 א א 9 לחוק.
ג. שינוי לבינוי בהתאם לסעיף 62אא5 לחוק.
ד. קביעת הוראות ומגבלות בניה.
ה. שינוי קווי בנין בהתאם לסעיף 62 אא4 לחוק.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזנתניהנתניהנתניה

תיאור המיקום:
אזה"ת ברכת חונן. רחוב המחשב פינת רחוב הגביש.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7934חלק90
7940חלק115
7945חלק9
8970חלק26-27
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתנת/ 400/ 7מתאר נתניהשינוי
תוכניתנת/ 400/ 7מתאר נתניהכפיפות
תוכניתנת/ מק/ 400/ 7/ 96/ במרתף בקונטור המגרששינוי
תוכניתנת/ מק/ 400/ 7/ 96/ במרתף בקונטור המגרשכפיפות
תוכניתנת/ 554שטח לתעשיהשינוי
תוכניתנת/ 554שטח לתעשיהכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/12/2007תאריך פרסום: 31/12/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5757. עמוד: 1276. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה ברשומות31/07/2007תאריך פרסום: 31/07/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5697. עמוד: 3753. שנה עברית: התשסז .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/07/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200703929/07/2007