קניון ומגרש היפר נטודימונה

תוכנית 25/ מק/ 1032

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קניון ומגרש היפר נטודימונה
מספר: 25/ מק/ 1032
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. איחוד וחלוקה בהסכמה של מגרשים מס' 1, 2, 3, 4
(חלק מחלקה 20 ע"פ התכניות שבתוקף בהתאם
לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965).
ב. שינוי קו בנין בהתאם להוראות סעיף 62 א (א) 4 כמסומן בתשריט.
ג. שינוי הוראות בדבר בינוי בהתאם להוראות סעיף 62 א )א) 5
לחוק לגבי תכסית וגובה המבנה.
ד. שינוי חלוקת שטחי הבניה המותרים בתכנית בהתאם
לסעיף 62 א (א) 6 לחוק.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםדימונהדימונהדימונה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39520חלק1, 20, 26, 32, 34-35, 38-40
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית25/ 03/ 128מרכז מסחרי - דימונהשינוי
תוכנית25/ 03/ 117הקמת בית שקם - דימונהשינוי
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200104718/09/2002