קניון לב העמק, עפולה

תוכנית עפ/ מק/ 6113/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קניון לב העמק, עפולה
מספר: עפ/ מק/ 6113/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת קניון , בנין משרדים וטרמינל אוטובוסים בשטח עיקרי של 21,000 מ"ר על קרקעי ותת קרקעי + שטחי שירות 6,984 מ"ר על קרקעיים .

עיקרי ההוראות:
=קביעת התכליות המותרות.
= ניוד ביעוד השטחים תוך שמירה על סה"כ השטחים בתוקף זכויות קיימות.
= קביעת הנחיות בינוי - הקצאת שטחים לכיכר השדרה.
= הנחיות לעיצוב אשריכלי.
= קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות ושירותים כגון - דרכים, ניקוז וביוב וכיו"ב.
= קביעת הנחיות סביתיות.
= הוראות בדבר הסדרי תנועה וחניה כמפורט בנספח התנועה.
= קביעת זכויות מעבר ושימוש לציבור בתחום תכנית.
= קביעתהשלבים וההתניות לביצוע.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעפולהעפולהעפולה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16658חלק55
16661חלק41, 54-5740, 45
16701חלק15-26
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6113שינוי יעוד למרכז עירוני - עפולה.שינוי
תוכניתג/ 1974חלוקת מגרשים לבניה, אעבליןכפיפות
תוכניתג/ 12567תכנית מתאר עפולהכפיפות
תוכניתעפ/ מק/ 6113/ 2איחוד וחלוקה - ר"ח שפרינצק , עפולהשינוי
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201001303/11/2010