קניון לוד סנטר, תוספת זכויות בניה.

תוכנית לד/ 331/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קניון לוד סנטר, תוספת זכויות בניה.
מספר: לד/ 331/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תוספת בניה 1000 מ"ר עיקרי בקומה א' למגרש מסחרי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזלודלודלוד

תיאור המיקום:
מגדלי לוד סנטר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4011חלק87
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהתנגדויות20/06/2010
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית28/03/2009
פרסום להפקדה בעיתונים05/12/2008תאריך פרסום בעיתון: 03/12/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/12/2008. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 05/12/2008. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום להפקדה ברשומות31/07/2008תאריך פרסום: 31/07/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5836. עמוד: 4190. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/07/2008
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט17/06/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/06/2008
החלטה בדיון בהפקדה20/06/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/05/2006
קבלת תכנית12/12/2005
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות