קריית המודיעין של צה"ל בנגב

תוכנית דר/ 31/ מבט/ 102

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קריית המודיעין של צה"ל בנגב
מספר: דר/ 31/ מבט/ 102
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מתקן בטחוני כהגדרתו בפרק ו' לחוק התכנון והבנייה.

עיקרי ההוראות:
1. קביעת העקרונות, ההנחיות והמגבלות לבינוי ופיתוח המחנה.
2. קביעת מערך שימושי הקרקע הראשיים.
3. קביעת התכליות המותרות.
4. קביעת נפח הבינוי וגובה המבנים שיבנו בפרויקט.
5. קביעת עקרונות התשתית ההנדסית ומיקום המתקנים הראשיים לשירות צרכי המחנה.
6. קביעת הנחיות סביבתיות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומרעומר
דרוםבני שמעוןבני שמעון

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 187570
קואורדינטה Y 578630

מצפון מערב לכביש 60 מדרום מערב ללקיה ומצפון לאום בטין.
רשות מקומית: האתר נכלל בתחום שטחי המועצה האזורית בני שמעון, והמועצה המקומית עומר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38557חלק2-4, 6
38558חלק2-3, 47
100217חלק1
400630חלק1
400644חלק1
400648חלק1
400650חלק1
400654חלק1
400658חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 305תכנית מיתאר בני שמעוןשינוי
תוכנית28/ 02/ 108אום בטיןכפיפות
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעורפירוט
תוכניתתמא/ 34תכנית מתאר ארצית למשק המים (ביוב)כפיפות
תוכניתתממ/ 4/ 14תכנית מתאר מחוזית - שינוי מס' 14 - מחוז הדרוםאישור ע"פ תמ"מ
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 3תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים.כפיפות
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 4תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיהכפיפות
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 5תכנית מתאר ארצית למשק המים - פרק מערכות מיםכפיפות
תוכניתתמא/ 3/ 99הוספת מחלף על דרך ראשית מס' 60-קרית המודיעיןכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהתנגדויות02/07/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/02/2012
פרסום להפקדה ברשומות15/02/2012תאריך פרסום: 15/02/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6377. עמוד: 2595. שנה עברית: התשעב .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית19/01/2012
פרסום להפקדה בעיתונים13/01/2012תאריך פרסום בעיתון: 10/01/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/01/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 13/01/2012. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 12/01/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט27/12/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/12/2011
החלטה בדיון במועצה הארצית21/12/2010
החלטה בדיון בהפקדה07/06/2010
קבלת תכנית25/02/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות