קריית חינוך תלמים

תוכנית 6/ 03/ 191/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קריית חינוך תלמים
מספר: 6/ 03/ 191/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הקמת קריית חנוך תורנית תלמים.
ב. יצירת מרכז שרותי חינוך, תרבות ודת לסביבה.
ג. הקצאת שטחים ל: מבנים ומוסדות ציבור, מבני ומוסדות ציבור לחנוך,
שטחים פתוחים, שבילים, דרכים ומתקנים הנדסיים.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעוד קרקע:
מ- אזור חקלאי, נחל או תעלת ניקוזץ
ל- מבנים ומודות ציבור, מבנים ומוסדות ציבור לחנוך,
שטח ציבורי פתוח, דרכים ומתקנים הנדסיים.
2. חלוקת שטח התכני למגרשים בהכמת בעלים,
בהתאם להוראות פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה
וקביעת הוראות בדבר איחוד, חלוקה ורישום.
3. קביעת הוראות, לרבות בדבר התכליות, השימושים, קווי בניין,
מספר הקומות, שטחי ואחוזי הבניה, הנחיות בינוי,
עיצוב ופיתוח סביבתי, הוראות סביבתיות, הוראות לפיתוח תשתיות.
4. קביעת תנאים להוצאת היתרי בניה ביעודי הקרקע כמפורט בתכנית.
5.. קביעת שלבי ביצוע התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכישתלמים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2381חלק3, 5-6, 66
3100חלק47, 49-50
3104חלק85
3141חלק18, 21, 24
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 198/ 3תכנית מפורטת למושב עובדיםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה06/07/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/08/2008
קבלת תכנית29/07/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200901106/07/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200901008/06/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200900212/01/2009