קריית מדע באר שבע

תוכנית 5/ 02/ 102/ 179

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קריית מדע באר שבע
מספר: 5/ 02/ 102/ 179
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מתחם תעסוקה עירוני ואשכול התקשוב של הצבא.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי חלק של שטח המיועד לתעסוקה, לשטח מחנה צבאי ושינויים תכנוניים בחלק שנותר והמיועד לתעשייה עתירת ידע.
ב. קביעת הנחיות, מגבלות וזכויות בניה.
ג. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
התכנית גובלת ברח' בנ"צ כרמת מצפון, רצועת הרכבת מדרום, רחוב האורגים ממזרח ורחוב אורי צבי גרינברג ממערב.
בסמוך לאוניברסיטה ולתחנת רכבת באר שבע צפון.
קואורדינטה X 574,750
קואורדינטה Y 182,250

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38063חלק6, 8-10
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ 02/ 102/ 103שינוי לתכנית מתאר קרית המדעשינוי
תוכנית5/ 02/ 102/ 139מבואה מזרחית - באר שבעכפיפות
תוכנית5/ 02/ 102/ 154דרך גישה לרכבת צפון באר באר שבעכפיפות
תוכנית5/ 02/ 102תכנית מיתאר באר שבעכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/06/2010תאריך פרסום: 01/06/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6093. עמוד: 3202. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים29/04/2010תאריך פרסום בעיתון: 29/04/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/04/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 29/04/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו17/03/2010
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט17/03/2010
החלטה בדיון באישור תכנית02/11/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר16/09/2009
פרסום להפקדה ברשומות03/09/2009תאריך פרסום: 03/09/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5994. עמוד: 5585. שנה עברית: התשסט .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית26/07/2009
פרסום להפקדה בעיתונים23/07/2009תאריך פרסום בעיתון: 23/07/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/07/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 23/07/2009. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט09/07/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/07/2009
החלטה בדיון בהפקדה27/10/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף02/09/2008
קבלת תכנית27/08/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200901202/11/2009
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים106516/09/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200801027/10/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה