קרית אשל - שדה תימן

תוכנית 7/ 02/ 305/ 45

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קרית אשל - שדה תימן
מספר: 7/ 02/ 305/ 45
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית היא ליעד שטחים לתעסוקה, למסחר, לשירותים ציבוריים
ולשימושים נלווים של שולי עיר, במגמה ליצור עוגן כלכלי ולפתח מקורות
תעסוקה בסמוך למבואה המערבית של באר שבע ולענות על חלק
מצורכי הגזרה המעבית של מטרופולין באר שבע.
לאפשר את פיתוח תשתיות התחבורה, המים, הביוב והאנרגיה הארציות,
האזוריות והמקומיות.
לשמור ולטפח את הרצועות הירוקות של נחלי עולים, כובשים ועשן
ולפתח שטחי ייעור ופארק במרחב העוטף את בבאר שבע ממערב.
להבטיח מענה לדרישות ומגבלות איכות הסביבה בהקשר לשדה התעופה -
שדה תימן, הסמוך, מתקני וקווי התשתית השונים, קידוחי המים,
האתרים הארכיאולוגיים וערכי טבע ונוף בשטח התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39633כל הגוש
39635כל הגוש
50440כל הגוש
100008כל הגוש
100211כל הגוש
100269כל הגוש
100312כל הגוש
500440כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ במ/ 103נחל עשן 2-שינוי
תוכנית7/ 02/ 305תכנית מיתאר בני שמעוןשינוי
תוכנית11/ 02/ 111שימוש בקרקע עבור מרעה צאןשינוי
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית21/12/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו14/06/2011
החלטה בדיון בהפקדה09/11/2009