קרית החינוך ארץ הנגב - מושב תפרח

תוכנית 7/ 03/ 236/ 9

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קרית החינוך ארץ הנגב - מושב תפרח
מספר: 7/ 03/ 236/ 9
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לאזורי מגורים ובנייני ציבור
ע"י שינויים ביעודי קרקע כמפורט להלן: הפיכת שטח למוסד - לדרכים,
חניות, מגורים ומסחר מעורב במגורים -
כל זאת יחד עם קביעת הנחיות, זכויות ומגבלות בניה.
כמו כן משנה התכנית קוי בניין מקומיים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחביםתפרח

תיאור המיקום:
מקום התכנית:

גושים / חלקות:

גוש: 100243/2, 100243/3

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 236/ 8הרחבת הישוב תפרחשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה17/09/2007
קבלת תכנית28/09/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200700917/09/2007