קרית חינוך איזורית בית חשמונאי.

תוכנית גז/ 102/ 11

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קרית חינוך איזורית בית חשמונאי.
מספר: גז/ 102/ 11
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד משטח למבני ציבור, משטח ציבורי פתוח
ממרכז מסחרי לאזור ספורט, ובניני ציבור עבור ק.
חנוך אזורית.
ב. התוית דרכים ושבילים, שטחי ציבור בהתאם למסומן
בתשריט.
ג. קביעת אזורי תכנון והוראות לפיתוח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרבית חשמונאי

תיאור המיקום:
ישוב: בית חשמונאי
גוש 3879 לא מוסדר.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3880חלק17-19, 64-8013-16, 20-23, 44-53, 63, 90
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים09/07/1996תאריך פרסום בעיתון: 09/07/1996.
פרסום לאישור ברשומות20/06/1996תאריך פרסום: 20/06/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4420. עמוד: 3646. שנה עברית: התשנו .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו28/05/1996
החלטה בדיון באישור תכנית10/03/1996
פרסום להפקדה בעיתונים06/02/1996תאריך פרסום בעיתון: 06/02/1996.
פרסום להפקדה ברשומות19/12/1995תאריך פרסום: 19/12/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4362. עמוד: 966. שנה עברית: התשנו .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/11/1995
החלטה בדיון בהפקדה26/07/1995
קבלת תכנית02/07/1995