קרית חינוך איזורית.

תוכנית צש/ 1/ 21/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קרית חינוך איזורית.
מספר: צש/ 1/ 21/ 8
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד שטח למבני ציבור, למוסד, למועדון ספורט ולשפ"פ
על ידי:
1. שינוי יעוד שטח מאזור חקלאי לאזור למבני ציבור,
למוסד, למועדון ספורט, שצ"פ שפ"פ ודרכים.
2. קביעת הנחיות ותנאים לשימוש בקרקע ולבנית בנינים
ע"י:
א. קביעת תנאים להוצאת היתרי בניה בשטח למוסד ובשטח
למועדון ספורט.
ב. קביעת הנחיות להכנת תכנית בינוי לקרית החינוך.
3. שינוי תוואי דרכים מקומיות והסדרת מערכת התחבורה
בשטח התכנית.
4. קביעת קו בנין לכביש מס' 4 לצרכי חניה ומגרשי
ספורט במקום 100 מ' (תמ"א 3) מציר הכביש ל-50 מ'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזלב השרוןלב השרוןבני דרור

תיאור המיקום:
ישוב: בני דרור

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7793חלק7, 291
7796חלק11-12, 14, 23-24
8024חלק51-52, 266
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/10/1994תאריך פרסום: 20/10/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4255. עמוד: 428. שנה עברית: התשנה .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה20/10/1994
פרסום לאישור בעיתונים05/10/1994תאריך פרסום בעיתון: 05/10/1994.
החלטה בדיון באישור תכנית05/06/1994
פרסום להפקדה ברשומות24/02/1994תאריך פרסום: 24/02/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4194. עמוד: 2395. שנה עברית: התשנד .
החלטה בדיון בהפקדה12/01/1994
קבלת תכנית02/08/1993