קרית חינוך בוקעתא

תוכנית ג/ 18428

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קרית חינוך בוקעתא
מספר: ג/ 18428
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת קריית חינוך - בכפר בוקעאתא
אישור ולנת"ע לבניה בגובה מעל 4 מ' באזור שימור חזותי (11.10.11)

עיקרי ההוראות:
הגדרת יעוד שטחים למבנים ולמוסדות חינוך
הסדרת מערכת הדרכים , שבילים וחניות
קביעת ופירוט התכליות המותרות בכל יעוד קרקע
קביעת זכויות/ מגבלות והראות למתן היתרי בניה, והנחיות עיצוב אדרכילי

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה חרמוןבוקעאתהבוקעאתהבוקעאתא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
202014חלק1-2, 19
202015חלק1, 6, 10
202016חלק5-6
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו12/11/2012
החלטה בדיון באישור תכנית30/05/2012
לא הוגשו התנגדויות22/05/2012
פרסום להפקדה ברשומות21/05/2012תאריך פרסום: 21/05/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6419. עמוד: 4187. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר17/05/2012
פרסום להפקדה בעיתונים23/03/2012תאריך פרסום בעיתון: 22/03/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 23/03/2012. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 23/03/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט22/03/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/03/2012
החלטה בדיון במועצה הארצית11/10/2011
החלטה בדיון בהפקדה25/01/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף24/10/2009
קבלת תכנית24/09/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה