קרית חינוך בחורה

תוכנית 7/ 03/ 394

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קרית חינוך בחורה
מספר: 7/ 03/ 394
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת קרית חינוך וספורט
ע"י קביעת יעודי קרקע מתאימים והנחיות ומגבלות
בניה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםחורהחורה

תיאור המיקום:
ישוב: חורה
גושים: 100012, 1 / 100013

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13001חלק1
100012חלק10
100013חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/11/1998תאריך פרסום: 18/11/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4698. עמוד: 487. שנה עברית: התשנט .
פרסום לאישור בעיתונים16/10/1998תאריך פרסום בעיתון: 16/10/1998.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו01/10/1998
החלטה בדיון באישור תכנית27/11/1994
פרסום להפקדה ברשומות19/08/1993תאריך פרסום: 19/08/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4137. עמוד: 4070. שנה עברית: התשנג .
פרסום להפקדה בעיתונים06/05/1993תאריך פרסום בעיתון: 06/05/1993.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/05/1993
החלטה בדיון בהפקדה29/03/1993
קבלת תכנית17/02/1993