קרית חינוך ומוסדות ציבור - עזתה

תוכנית 7/ 02/ 328/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קרית חינוך ומוסדות ציבור - עזתה
מספר: 7/ 02/ 328/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת קרית חינוך ושטח למוסד
על ידי שינויים ביעודי הקרקע וקביעת הנחיות ומגבלות
בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגבאיבים

תיאור המיקום:
ישוב: ?
מקום: צפונית לבית העלמין של נתיבות ודרומית
למועצה האזורית עזתה
גוש: 1 / 100279 - לא מוסדר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100279חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/06/1999תאריך פרסום: 30/06/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4776. עמוד: 4334. שנה עברית: התשנט .
פרסום לאישור בעיתונים17/06/1999תאריך פרסום בעיתון: 17/06/1999.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו25/05/1999
החלטה בדיון באישור תכנית24/05/1999
פרסום להפקדה ברשומות30/03/1999תאריך פרסום: 30/03/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4741. עמוד: 2817. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים28/02/1999תאריך פרסום בעיתון: 28/02/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו18/02/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו18/02/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה18/02/1999
החלטה בדיון בהפקדה01/02/1999
קבלת תכנית26/01/1997