קרית חינוך יטבתה

תוכנית 12/ 03/ 137/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קרית חינוך יטבתה
מספר: 12/ 03/ 137/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. יצירת מסגרת תכנונית להקמת קרית חינוך ואיזור
ספורט
ב. קביעת איזורים ועתודות קרקע לשימושים שונים
בתחום התוכנית
ג. התווית כבישים חניות ודרכים למינהם וסוגיהם.
ד. קביעת תנאים, הנחיות ושלבי פיתוח אשר יחייבו
את מבצעי התוכנית

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילותיטבתה

תיאור המיקום:
ישוב: יטבתה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39113כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית12/ 03/ 137קיבוץ יטבתהשינוי
תוכניתתמא/ 19תכנית מתאר ארצית - בתי עלמיןאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/09/1991תאריך פרסום: 12/09/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3921. עמוד: 22. שנה עברית: התשנב .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה12/09/1991
פרסום לאישור בעיתונים29/08/1991תאריך פרסום בעיתון: 29/08/1991.
החלטה בדיון באישור תכנית11/02/1991
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה11/02/1991
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/02/1991
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו11/02/1991
פרסום להפקדה ברשומות25/02/1990תאריך פרסום: 25/02/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3746. עמוד: 2036. שנה עברית: התשן .
פרסום להפקדה בעיתונים01/02/1990תאריך פרסום בעיתון: 01/02/1990.
החלטה בדיון בהפקדה23/10/1989
קבלת תכנית02/01/1989