קרית חינוך מיוחד - שיקום לילדי הבדואים - תל שבע

תוכנית 7/ 02/ 172/ 14

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קרית חינוך מיוחד - שיקום לילדי הבדואים - תל שבע
מספר: 7/ 02/ 172/ 14
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת קריה לחינוך מיוחד ושיקום
ע"י שינויים ביעודי קרקע, איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים
וקביעת הנחיות, זכויות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםתל שבעתל שבע

תיאור המיקום:
מקום: מערב 7

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38729חלק14
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 388אזור ספורט - תל שבעשינוי
תוכנית7/ 02/ 172/ 1תכנית מתאר תל שבעשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/11/2004תאריך פרסום: 14/11/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5343. עמוד: 452. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים15/10/2004תאריך פרסום בעיתון: 14/10/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/10/2004. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 15/10/2004. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית07/09/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר21/07/2004
פרסום להפקדה ברשומות14/07/2004תאריך פרסום: 14/07/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5314. עמוד: 3415. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים18/06/2004תאריך פרסום בעיתון: 16/06/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/06/2004. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 18/06/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/06/2004
החלטה בדיון בהפקדה19/01/2004
קבלת תכנית01/10/2003