קרית חינוך מערבית - ברטעה

תוכנית ענ/ 1146

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קרית חינוך מערבית - ברטעה
מספר: ענ/ 1146
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת בנייני ציבור בחלק מחלקה 4 בגוש 20372.

עיקרי ההוראות:
- שינוי יעוד קרקע חקלאית ומגורים לשטח לבנייני ציבור.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהעירוןבסמ"הבסמ"הברטעה

תיאור המיקום:
שכונה מערבית

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20372חלק4, 22
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתחפאג/ 1015תוכנית מתאר ברטעה.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה13/07/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף12/06/2011
קבלת תכנית23/12/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א'201101421/09/2011
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'201101014/09/2011
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א'201101213/07/2011