קרית חינוך שכונת בן-גוריון

תוכנית 23/ 02/ 101/ 12

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קרית חינוך שכונת בן-גוריון
מספר: 23/ 02/ 101/ 12
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להגדלת שטח לבנייני ציבור
להקמת קרית חינוך, ע"י שינויים ביעודי קרקע, איחוד
מגרשים בהסכמת בעלים, קביעת הנחיות, זכויות ומגבלות
בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים

תיאור המיקום:
קרית חינוך - שכונת בן גוריון
גושים וחלקות:
גוש 100212 - בהסדר לפי רישום ישן ספר 500 דף 20

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39563חלק130
39566חלק1-9, 6157
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית23/ 03/ 107/ 24תוספת מגרשי בנה ביתך ושטח לבניני ציבור שכונת בן גוריון - אופקיםשינוי
תוכנית23/ 02/ 101/ 2תכנית מתאר אופקיםשינוי
תוכנית23/ 03/ 107/ 15שכונת בן-גוריון - אופקיםשינוי
תוכנית23/ 03/ 107/ 2ישיבת אופקים - אופקיםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים30/07/2004תאריך פרסום בעיתון: 28/07/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 28/07/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 30/07/2004. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות02/06/2004תאריך פרסום: 02/06/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5302. עמוד: 3037. שנה עברית: התשסד .
החלטה בדיון באישור תכנית01/03/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/12/2003
פרסום להפקדה בעיתונים12/12/2003תאריך פרסום בעיתון: 04/12/2003. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 04/12/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 12/12/2003. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות11/12/2003תאריך פרסום: 11/12/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5255. עמוד: 1306. שנה עברית: התשסד .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/11/2003
החלטה בדיון בהפקדה08/09/2003
קבלת תכנית29/03/2000
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200400301/03/2004
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים37029/12/2003
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200301208/09/2003