קרית חינוך שער הנגב

תוכנית 7/ 02/ 303/ 20

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קרית חינוך שער הנגב
מספר: 7/ 02/ 303/ 20
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית המסדירה את אזור קרית החינוך
שער הנגב על ידי שינויים ביעודי קרקע וקביעת
הנחיות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגבאיבים

תיאור המיקום:
ישוב: ?
שער הנגב

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
979חלק
980חלק
1889חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 3תכנית מתאר ארצית לדרכיםאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/05/1998תאריך פרסום: 10/05/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4643. עמוד: 3543. שנה עברית: התשנח .
פרסום לאישור בעיתונים16/04/1998תאריך פרסום בעיתון: 16/04/1998.
החלטה בדיון באישור תכנית16/03/1998
פרסום להפקדה בעיתונים23/05/1997תאריך פרסום בעיתון: 23/05/1997.
פרסום להפקדה ברשומות22/05/1997תאריך פרסום: 22/05/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4523. עמוד: 3580. שנה עברית: התשנז .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/05/1997
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו07/05/1997
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה07/05/1997
החלטה בדיון בהפקדה10/02/1997
קבלת תכנית30/10/1996
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600923/10/2006