קרית מנחם - הרובע הדרומי

תוכנית 23/ 03/ 128

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קרית מנחם - הרובע הדרומי
מספר: 23/ 03/ 128
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת שכונת מגורים בת 1382 יחידות דיור. חלקן בבינוי של מגרשים לבניה עצמית וחלקן בבניה משולבת של דירות גן ודירות גג ובניה רוויה.

עיקרי ההוראות:
קביעת פרישת יעודי הקרקע: למגורים א', מגורים ב', מסחר, מבנים ומוסדות ציבור לחינוך, מבנים ומוסדות ציבור, מבנים ומוסדות ציבור לדת,מבנים ומוסדות ציבור לתרבות ופנאי, פארק גן ציבורי, ספורט ונופש, שטח ציבורי פתוח, שטחים פתוחים, דרכים ושבילים.
קביעת זכויות הבניה ומגבלות בניה לכל אחד מהיעודים.
קביעת תנאים למתן היתר בניה.
קביעת הוראות לתשתיות ופיתוח.
קביעת הוראות לבינוי ולפיתוח בכל אחד מהיעודים ובמסגרתן: הקצאת יחידות דיור נגישות לאנשים עם מיגבלות בסביבה הבנויה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 579000
קואורדינטה Y 163500
שכונת קרית מנחם
בסמוך לקרית החינוך העירונית דרומית לדרך הטייסים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39633חלק298
100212חלק1
400175חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית23/ במ/ 37הרובע הדרומישינוי
תוכנית23/ מק/ 2011הרובע הדרומי - אופקיםשינוי
תוכנית23/ 02/ 101/ 2תכנית מתאר אופקיםכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/11/2011תאריך פרסום: 03/11/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6314. עמוד: 363. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים03/11/2011תאריך פרסום בעיתון: 03/11/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/11/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 03/11/2011. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו01/11/2011
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט01/11/2011
החלטה בדיון באישור תכנית10/10/2011
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר03/10/2011
פרסום להפקדה ברשומות26/09/2011תאריך פרסום: 26/09/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6298. עמוד: 6790. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה בעיתונים28/07/2011תאריך פרסום בעיתון: 28/07/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/07/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 28/07/2011. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית28/07/2011
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט26/07/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/07/2011
החלטה בדיון בהפקדה06/09/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף13/06/2010
קבלת תכנית15/04/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה