ראירי

בקשה ועדה מקומית גכעגע

זיהוי ומאפיינים
סוג: הפקעה (ס. 189)
שם: ראירי
מספר: גכעגע