רגבים

תוכנית משח/ 33

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: רגבים
מספר: משח/ 33
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. רשום אדמות קבוץ רגבים., בספרי המקרקעין, לפי
התשריט.
ב. בטול גושים קיימים ובטול ואחוד חלקות קיימות
וחלוקתן מחדש בהתאם למצב הקיים והפתוח בעתיד.
ג. קביעת יעדים ואזורים.
ד. בטול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות.
ה. בטול מקרקעי ייעוד.
ו. בטול הוראות תכניות קודמות בכל הנוגע לחלוקת
השטח לצרכי רשום.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהמנשה-אלונהמנשהרגבים

תיאור המיקום:
ישוב: רגבים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12093חלק
12095חלק
12096חלק
12098חלק
12099חלק
12100כל הגוש
12101כל הגוש
12102כל הגוש
12103חלק
12104חלק
12105חלק
12107כל הגוש
12116חלק
12119חלק
12120חלק
12121כל הגוש
12122חלק
12123חלק
12127חלק
12133חלק
12139חלק
12146חלק
12148חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמ/ 95קיבוץ רגביםשינוי
תוכניתמ/ 45בית קברות למשק רגבים (גניזה)שינוי
תוכניתמ/ 92מאגר רגביםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/11/1986תאריך פרסום: 20/11/1986. שנה עברית: התשמז .
פרסום להפקדה ברשומות07/06/1986תאריך פרסום: 07/06/1986. שנה עברית: התשמו .
קבלת תכנית26/02/1986