רה - תכנון והרחבת ישוב כפרי קהילתי , נס עמים

תוכנית ג/ 16804

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: רה - תכנון והרחבת ישוב כפרי קהילתי , נס עמים
מספר: ג/ 16804
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הרחבת הישוב נס עמים והקמת שכונה קהילתית כך שתכלול 137 יח"ד.
ב. קביעת הוראות בניה, פיתוח שטח, טיפול נופי וגינון.
ג. קביעת שטחים למגורים א'3 , מבנים ומוסדות ציבור ותיירות, ספורט ונופש,משרדים,מתקנים הנדסיים ויעודים אחרים.

עיקרי ההוראות:
שינוי ייעוד קרקע.
קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע.
קביעת הוראות בניה - קביעת צפיפות , מרווח בניה , גובה בניינים .
קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי .
קביעת שלבים , ההתניות לביצוע.
קביעת הנחיות סביבתיות .
התווית דרכים .
קביעת הוראות לפיתוח השטח (דרכים , ביוב , ניקוז , תקשורת , חשמל וכו' ).

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרנס עמים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18783חלק16, 18-2012, 17, 37, 41-42, 46-49, 53-54
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 2244נס עמיםשינוי
תוכניתג/ 1733נס עמיםשינוי
תוכניתג/ 11043יחידות ארוח בישובים כפריים, חבל אשרשינוי
תוכניתג/ 13617אתר כרייה וטיפול בפסולת גושית, לוחמי הגיטאותשינוי
תוכניתתממ/ 2/ 9תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9כפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית11/07/2011
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/02/2011
פרסום להפקדה ברשומות23/02/2011תאריך פרסום: 23/02/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6203. עמוד: 2701. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה בעיתונים14/01/2011תאריך פרסום בעיתון: 11/01/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/01/2011. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 14/01/2011. עיתון: אל-סינארה.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט07/01/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/12/2010
החלטה בדיון בוולק"ח01/06/2009
החלטה בדיון בהפקדה26/07/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/03/2007
קבלת תכנית11/01/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדה מקצועית לביוב בהתאם לתמא/ 34201200712/06/2012
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון201100511/07/2011
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים122228/02/2011
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים54707/12/2009
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200901031/08/2009
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים54101/06/2009
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים53702/02/2009
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח28405/01/2009
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200801216/06/2008
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200800905/05/2008
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים52504/02/2008
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח27107/01/2008
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות ונושאים עקרוניים כלל מחוזיים200700426/07/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה