רהט דרום - מתחם 119/4

תוכנית 17/ 02/ 406/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: רהט דרום - מתחם 119/4
מספר: 17/ 02/ 406/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים חדשה בדרום רהט.

עיקרי ההוראות:
א. יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים חדשה בתת רובע 119/4, בדרום רהט ל 658 יח"ד ע"י קביעת ייעודם ושימושם של השטחים והתווית דרכי הגישה.
ב. קביעת ייעודי קרקע לאזורי מגורים א' ו ב' לאזור מגורים עם חזית מסחרית לדרכים, לשטח לבנייני ציבור, לשטח למתקן הנדסי, לשטח ציבורי פתוח, לאזור מסחר, לתעשיה (שטח לתעסוקת נשים).
ג. קביעת זכויות, הוראות, הנחיות ומגבלות בניה.
ד. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
ה. קביעת הוראות לפיתוח נופי והוראות ליישום התכנית.
ו. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםרהטרהטרהט

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 178000
קואורדינטה Y 587200

דרום רהט פלח 119/4

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית17/ 02/ 402תכנית מתאר רהטפירוט
תוכנית17/ 02/ 406רהט דרוםפירוט
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר07/07/2011
פרסום להפקדה ברשומות26/06/2011תאריך פרסום: 26/06/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6255. עמוד: 5115. שנה עברית: התשעא .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית26/05/2011
פרסום להפקדה בעיתונים20/05/2011תאריך פרסום בעיתון: 19/05/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/05/2011. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 19/05/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט17/05/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/05/2011
החלטה בדיון בהפקדה02/08/2010
קבלת תכנית07/02/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו07/02/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף03/12/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות