רהט דרום - מתחם 6

תוכנית 17/ 03/ 426

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית לדיור לאומי
שם: רהט דרום - מתחם 6
מספר: 17/ 03/ 426
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תכנון חדש של המתחם הכולל 1355 יח"ד והתאמה לצרכים המיוחדים של האוכלוסייה הבדואית.
ב. שינוי יעודי קרקע ממגורים, שצ"פ, דרכים וקרקע חקלאית לאזורי מגורים א', ב' ו- ג', לאזור מגורים עם חזית מסחרית ב' ו- ג', לדרכים, לשטח לבנייני ציבור, לשטח למתקן הנדסי, לשטח ציבורי פתוח, לאזור מסחר, לחניה ציבורית ולשטח לתעסוקת נשים.
ג. הסדרת צורכי הציבור - מבני ציבור ושטחים ציבוריים פתוחים.
ד. הגדרת חזית מסחרית לאורך דרכים הראשיות במתחם.
ה. קביעת זכויות, הנחיות ומגבלות בניה.
ו. קביעת תנאים להוראות בניה.

עיקרי ההוראות:
א. יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונות מגורים חדשות בתת רובע 116/2 ו- 117/3 בדרום רהט ע"י קביעת ייעודם ושימושם של השטחים והתווית דרכי הגישה.
ב. קביעת זכויות, הוראות, הנחיות ומגבלות בניה.
ג. קביעת הוראות להריסת מבנים קיימים בשטח התכנית.
ד. קביעת הוראות לפיתוח נופי והוראות ליישום התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום - גליון 2
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום - גליון 1
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום - גליון3
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםרהטרהטרהט

תיאור המיקום:
קואורדינאטה X 175650
קואורדינאטה Y 586900

דרום העיר רהט.
גבול מצפון - דרך מס' 12, גבול מדרום וממערב - דרך מס' 20, גבול ממזרח - כביש מס' 6.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100226חלק66
100230חלק2, 4, 22
100824חלק86-89
100825חלק118-119
100826חלק76-78
100838חלק107, 116-117
100839חלק122
100840חלק96-99
400125כל הגוש1
400126כל הגוש1
400138כל הגוש1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 305תכנית מיתאר בני שמעוןשינוי
תוכנית17/ 02/ 402תכנית מתאר רהטכפיפות
תוכנית17/ 02/ 406רהט דרוםכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/11/2012תאריך פרסום: 01/11/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6491. עמוד: 646. שנה עברית: התשעג .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו24/10/2012
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט24/10/2012
החלטה בדיון באישור תכנית05/08/2012
לא הוגשו התנגדויות16/07/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/05/2012
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית16/05/2012
פרסום להפקדה בעיתונים03/05/2012תאריך פרסום בעיתון: 02/05/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 03/05/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/05/2012. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 02/05/2012. עיתון: עיתון יומי ב. תאריך פרסום בעיתון: 03/05/2012. עיתון: עיתון יומי ג.
פרסום להפקדה ברשומות30/04/2012תאריך פרסום: 30/04/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6406. עמוד: 3606. שנה עברית: התשעב .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט17/04/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/04/2012
החלטה בדיון בהפקדה05/02/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/01/2012
התכנית הועברה לטיפול הועדה לדיור לאומי07/12/2011
קבלת תכנית10/04/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה