רהתכנון שצ"פ ומבנה ציבור, עילוט

תוכנית ג/ 15262

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: רהתכנון שצ"פ ומבנה ציבור, עילוט
מספר: ג/ 15262
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית:
הסדרת דרכים ושטחי ציבור.

עיקרי הוראות התכנית:
הסדרת דרכי גישה.
הסדרת שטחי ציבור.
שינוי בקווי בניין למבנים קיימים.
קביעת הוראות וזכויות בניה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעילוטעילוט
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17483חלק6, 22-23, 25-26
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 12324שנוי בתוואי ורוחב דרכיםשינוי
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/02/2007תאריך פרסום: 26/02/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5633. עמוד: 1785. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים12/01/2007תאריך פרסום בעיתון: 09/01/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/01/2007. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 12/01/2007. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה07/12/2006
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו26/11/2006
החלטה בדיון באישור תכנית26/06/2006
החלטה בדיון בהתנגדויות26/06/2006
החלטה בדיון במועצה הארצית28/02/2006
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר26/01/2006
פרסום להפקדה ברשומות12/01/2006תאריך פרסום: 12/01/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5480. עמוד: 1221. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים30/12/2005תאריך פרסום בעיתון: 27/12/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/12/2005. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 30/12/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/12/2005
החלטה בדיון בהפקדה25/05/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף23/03/2005
קבלת תכנית30/01/2005