רה- תיכנון, הגדלת 46 מגרשי מגורים, מושב רמות

תוכנית ג/ 14644

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: רה- תיכנון, הגדלת 46 מגרשי מגורים, מושב רמות
מספר: ג/ 14644
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון מחדש של 46 מגרשי מגורים מאושרים, ע"מ להגדילם לכ- 1 דונם.
מתן אפשרות להקים יחידות לאירוח כפרי במגרשים הגדולים מ- 650 מ"ר.

עיקרי ההוראות:
תכנון מחדש של השכונה הדרומית בישוב ע"י שינוי יעוד קרקע.
קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
קביעת הוראות בניה.
קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
קביעת הנחיות לפיתוח תשתיות הנדסיות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגולןגולןרמותרמות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
200000חלק13
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ במ/ 63מושב רמותשינוי
תוכניתג/ 8677יח' אירוח בישוביים כפריים, שינוי לתקנון תוכנית מתאר מקומית גולן.שינוי
תוכניתג/ 11964תכנית מתאר מושב רמותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/02/2007תאריך פרסום: 26/02/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5633. עמוד: 1782. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים02/02/2007תאריך פרסום בעיתון: 29/01/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/01/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 02/02/2007. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה07/01/2007
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו04/06/2006
החלטה בדיון באישור תכנית08/05/2006
החלטה בדיון בהתנגדויות08/05/2006
פרסום להפקדה ברשומות08/12/2005תאריך פרסום: 08/12/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5467. עמוד: 742. שנה עברית: התשסו .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר28/11/2005
פרסום להפקדה בעיתונים28/10/2005תאריך פרסום בעיתון: 19/10/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/10/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 28/10/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/09/2005
החלטה בדיון בהפקדה14/07/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/04/2004
קבלת תכנית28/03/2004