רובע בר-אילן

תוכנית קא/ 322

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: רובע בר-אילן
מספר: קא/ 322
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד השטח מאזור חקלאי ודרכים לאזור תעסוקה ומסחר, לאזור מגורים מיוחד, פארק רובעי שכונתי ודרכים.
ב. הקצאת שטחים למבני ציבור, התווית דרכים חדשות, איתור חניון חנה וסע והקצאה לשטח ציבורי פתוח.
ג. קביעת היקף שטחי הבניה העיקריים המירביים בסך של 100459 מ"ר לתעסוקה ומסחר ו-146224 מ"ר למגורים עד 1329 יח"ד. מתן הנחיה לקביעת שטחי שרות בתכניות מפורטות.
עד למימוש מערכת הסעת המונים יותר מימוש של 90 אחוז מהשטחים לתעסוקה ומסחר ו- 70 אחוז מהשטחים למגורים.
ד. קביעת הוראות בדבר חלוקה למתחמים לתכנון מפורט וביצוע איחוד וחלוקה במסגרת כל מתחם עפ"י פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה.
ה. קביעת הוראות ותנאים לאישור תכניות מפורטות, בסמכות הועדה המחוזית כתנאי למתן היתרי בניה בתחום התכנית. עם זאת, היתרי בניה לסלילת דרכים ניתן להוציא מכח תכנית זו.
ו. הנחיה להפקדת ומתן תוקף לתכניות לדרכים יחד עם התכנית המפורטת הראשונה מכח תכנית זו.
ז. הקטנת קווי הבנין לדרכים הארציות (מס' 4, מס' 471 - "מכבית" ומס' 4612).

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבקרית אונוקרית אונוקרית אונו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6178חלק8, 54-56, 60-62, 153-1657, 9, 31-32, 57-59, 150-152, 166, 169, 172-173, 181
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתR/ 6תכנית מנדטורית למחוז המרכזשינוי
תוכניתמתא/ 16דרך מס' 471 (כביש מכבית)שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים09/10/2009תאריך פרסום בעיתון: 05/10/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 05/10/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 09/10/2009. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות03/09/2009תאריך פרסום: 03/09/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5994. עמוד: 5565. שנה עברית: התשסט .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט16/07/2009
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה02/07/2009
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו21/06/2009
החלטה בדיון בהתנגדויות31/07/2006
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר26/09/2005
פרסום להפקדה ברשומות31/08/2005תאריך פרסום: 31/08/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5432. עמוד: 3987. שנה עברית: התשסה .
פרסום להפקדה בעיתונים22/07/2005תאריך פרסום בעיתון: 21/07/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 21/07/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/07/2005. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט12/07/2005
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/07/2005
החלטה בדיון במועצה הארצית19/05/2005
החלטה בדיון בוולק"ח03/01/2005
החלטה בדיון בהפקדה24/05/2004
קבלת תכנית05/07/1998
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'7709/03/2010
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים105202/07/2009
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות102422/06/2009
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות92631/07/2006
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות92410/07/2006
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות90413/02/2006
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות89909/01/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים55726/09/2005
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות88812/09/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לקוי בנין200402619/05/2005
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב70624/01/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח20303/01/2005
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב69914/06/2004
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב69824/05/2004
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב69629/03/2004
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב68130/12/2002
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב68025/11/2002
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה