רובע ד' - אשדוד

תוכנית 3/ 03/ 104/ 42

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: רובע ד' - אשדוד
מספר: 3/ 03/ 104/ 42
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התכנית משנה זכויות בניה במגרש 2004 ומסדירה זכויות מעבר וחניה במגרשים 2004 ו- 2005 על פי הפירוט הבא:
1. תוספת 6 יחידות דיור במגרש 2004.
2. הגדלת זכויות בניה מרביים ב- 2555 מ"ר שמתוכם 989 מ"ר שטח עיקרי וקביעת תכסית מרבית.
3. שינוי במספר קומות.
4. הסדרת כניסת רכב נוספת למגרש 2004.
5. צירוף נספח בינוי תנועה וחנייה הכולל הנחיות להעמדת הבניינים, גובהם, וסידורי חניה.
6. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד

תיאור המיקום:
מקום: רובע ד'- רח' רוגוזין 31,33

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2189חלק80-8169, 83
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית3/ 03/ 104/ 38קביעת זכויות בניה ושינוי ביעודי קרקע ברובע ד'שינוי
תוכנית3/ מק/ 2034תוכנית 3/ מק/ 2034שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/07/2006תאריך פרסום: 17/07/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5553. עמוד: 4226. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים30/06/2006תאריך פרסום בעיתון: 27/06/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/06/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 30/06/2006. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית06/02/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/11/2005
פרסום להפקדה ברשומות08/11/2005תאריך פרסום: 08/11/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5453. עמוד: 277. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים23/09/2005תאריך פרסום בעיתון: 19/09/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/09/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 23/09/2005. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון בהפקדה20/06/2005
קבלת תכנית20/02/2005
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו04/02/2004