רובע ד' - אשדוד

תוכנית 3/ 03/ 104/ 64

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: רובע ד' - אשדוד
מספר: 3/ 03/ 104/ 64
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הקמת מבנה למגורים כמפורט להלן:
1.1 שינוי יעוד הקרקע משטח לבניני ציבור לאזור מגורים מיוחד.
1.2 קביעת שטחי הבניה המירביים במגרש ל- 8,436 מ"ר שמתוכם 4,590 מ"ר
מהווים שטחים עיקריים ו- 3,846 מ"ר מהווים שטחי שרות.
1.3 קביעת קווי בנין מירביים במגרש, גובה הבנין ומס' קומות.
1.4 קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
1.5 קביעת הוראות והנחיות לענין חומרי גמר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד

תיאור המיקום:
מקום: רובע ד',רח' זלמן ארן מס' 4 א'.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2189חלק50, 7066
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית3/ 03/ 104/ 14להראות מצב הרובעשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/04/2006תאריך פרסום: 24/04/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5520. עמוד: 2601. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים24/03/2006תאריך פרסום בעיתון: 23/03/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/03/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 24/03/2006. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית02/01/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/11/2005
פרסום להפקדה ברשומות03/11/2005תאריך פרסום: 03/11/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5452. עמוד: 237. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים16/09/2005תאריך פרסום בעיתון: 15/09/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/09/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/09/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו18/08/2005
החלטה בדיון בהפקדה18/07/2005
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו29/06/2005
קבלת תכנית21/12/2003