רובע ז' - רחוב חסדאי - אשדוד

תוכנית 3/ מק/ 2063

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: רובע ז' - רחוב חסדאי - אשדוד
מספר: 3/ מק/ 2063
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנית עפ"י הפירוט הבא:
1. איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים למגרשים המיועדים למגורים
ושצ"פ עפ"י חוק התכנון והבניה תיקון 43 סעיף 62 א (א) (1).
2. תוספת 2 יחידות, מ- 82 יח"ד המותרות עפ"י התכנית התקפה
3/ מק/ 2007 ל 84 יח"ד ללא שינוי בסה"כ שטחי הבניה,
עפ"י תיקון 43 סעיף 62 א (א) (8).
3. שינוי בקוי בנין עפ"י תיקון 43 סעיף א (א) (4).
4. שינוי בינוי והוראות בדבר עיצוב אדריכלי ע"פ תיקון 43
סעיף 62 א (א) (9) (5).

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
182חלק1
2023חלק2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית3/ מק/ 2007הגדלת שטח בניני ציבורשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/02/2003תאריך פרסום: 24/02/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5161. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים17/01/2003
פרסום להפקדה ברשומות15/08/2002תאריך פרסום: 15/08/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5102. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים01/08/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200104718/09/2002