רובע טז' - אשדוד

תוכנית 3/ 02/ 101/ 90/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: רובע טז' - אשדוד
מספר: 3/ 02/ 101/ 90/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים ע"י שינויים
ביעודי קרקע וקביעת זכויות, הוראות ומגבלות בניה על ידי
איחוד וחלוקת המגרשים בהסכמת הבעלים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד

תיאור המיקום:
מקום: רובע טז', מדרום לרובע יג' וממזרח לרובע טו'

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2004חלק25-26, 28-29, 37
2005חלק5
2015חלק6, 175, 7-8, 10-11, 15
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית3/ 02/ 101/ 78יעוד מגרשים למבני ציבורשינוי
תוכנית3/ 02/ 101תוכנית מתאר אשדודשינוי
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/12/2004תאריך פרסום: 30/12/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5355. עמוד: 971. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים10/12/2004תאריך פרסום בעיתון: 08/12/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/12/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 10/12/2004. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט02/12/2004
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו14/11/2004
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה09/11/2004
החלטה בדיון במועצה הארצית24/08/2004
החלטה בדיון בהתנגדויות16/08/2004
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/05/2004
פרסום להפקדה ברשומות11/05/2004תאריך פרסום: 11/05/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5296. עמוד: 2855. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים23/04/2004תאריך פרסום בעיתון: 21/04/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/04/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 23/04/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו31/03/2004
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט31/03/2004
החלטה בדיון בהפקדה08/09/2003
קבלת תכנית17/08/2003