רובע יב' מגרש 2042 אשדוד

תוכנית 3/ 03/ 130/ 15

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: רובע יב' מגרש 2042 אשדוד
מספר: 3/ 03/ 130/ 15
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הוספת 14 יח''ד למגרש מס' 2042 באזור מגורים מיוחד כמפורט להלן:
ב. שינוי יעוד מ-''אזור מגורים ג'" ל- "אזור מגורים מיוחד".
ג. הגדלת היקפי הבניה המירביים ב- 1,644 מ''ר שטחים עיקריים
וב- 386 מ''ר שטחי שירות.
ד. שינוי במספר הקומות המירבי, ממרתף + 5 קומות, למרתף +7 קומות + קומה טכנית חלקית על הגג.
ה. קביעת גובה מירבי.
ו. קביעת תנאים למתן היתר בנייה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד

תיאור המיקום:
רובע יב', רחוב שבט לוי 9, 11

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2437חלק2045, 52
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית3/ במ/ 10רובע י"ב - אשדודשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/07/2006תאריך פרסום: 25/07/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5559. עמוד: 4450. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים09/06/2006תאריך פרסום בעיתון: 08/06/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 08/06/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 09/06/2006. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית15/05/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/03/2006
פרסום להפקדה ברשומות06/03/2006תאריך פרסום: 06/03/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5502. עמוד: 2146. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים10/02/2006תאריך פרסום בעיתון: 07/02/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/02/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 10/02/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו31/01/2006
החלטה בדיון בהפקדה09/01/2006
קבלת תכנית17/04/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600415/05/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים61330/03/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200600109/01/2006