רובע יב' - אשדוד (מספר קודם 3/ מק/ 2059)

תוכנית 3/ 03/ 130/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: רובע יב' - אשדוד (מספר קודם 3/ מק/ 2059)
מספר: 3/ 03/ 130/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת מערך תנועה וחניה, איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת
בעלים ע"י איחוד, חלוקה ושינויים ביעודי קרקע. קביעת זכויות,
הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד

תיאור המיקום:
רובע יב', רחוב אב, רחוב ראובן

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2016חלק19
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית3/ במ/ 10רובע י"ב - אשדודשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/10/2003תאריך פרסום: 01/10/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5228. עמוד: 23. שנה עברית: התשסד .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט01/10/2003
פרסום לאישור בעיתונים26/09/2003תאריך פרסום בעיתון: 24/09/2003. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 24/09/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 26/09/2003. עיתון: עיתון מקומי א.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה26/08/2003
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו04/06/2003
החלטה בדיון באישור תכנית28/01/2002
קבלת תכנית20/02/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים33426/08/2003
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200200128/01/2002