רובע יזרעאל - עפולה

תוכנית ג/ 19904

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: רובע יזרעאל - עפולה
מספר: ג/ 19904
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
להסדיר את התנועה במתחם הן להולכי רגל והן לכלי רכב ע"י שינויים בכבישים, להוסיף שטחי ציבור ע"י שינויי יעוד נקודתיים וקביעת זכויות בנייה.

עיקרי ההוראות:
1. הרחבת גבול התכנית (שינויים ב"קו הכחול" והכללת תכניות גובלות בתכנית הכוללת.)
2. שינוי ייעוד נקודתיים. (תוספת שטחי שפ"פ, תוספת שטחים למבני ציבור, תוספת מסחר, ביטול חזית מסחרית לכביש 65 וכד')
3. קביעת הוראות בנייה.
4. התאמת תכנון הכבישים לתכניות גובלות (מתחם 2 C ממערב)
5. תוספת מעגלי תנועה במקום צמתים בכביש 2 והתאמתו לתכנון תב"ע בסמכות מקומית.
6. תוספת זיקת הנאה למעבר הולכי רגל.
7. קביעת זכויות בנייה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעפולהעפולהעפולה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16709חלק
16710חלק
16758חלק
16759חלק
16760חלק
16761חלק
16762חלק
16763חלק
16786חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 11188רובע יזרעאלשינוי
תוכניתג/ 12567תכנית מתאר עפולהשינוי
תוכניתג/ 12889השלמת רובע יזרעאלשינוי
תוכניתג/ 13840קיבוץ מרחביה:שינוי
תוכניתעפ/ מק/ 11188/ 1הרחבת דרך, שכ' רובע ישראל, עפולהשינוי
תוכניתעפ/ מק/ 11188/ 2רובע יזרעאל - בינוי בפארק, עפולהשינוי
תוכניתעפ/ מק/ 11188/ 5שינוי בינוי, רובע יזרעאל , עפולהשינוי
תוכניתתמא/ 34תכנית מתאר ארצית למשק המים (ביוב)כפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה26/12/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף12/12/2011
קבלת תכנית03/10/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות201200126/12/2011