רובע יזרעאל

תוכנית ג/ 11188

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: רובע יזרעאל
מספר: ג/ 11188
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון שטחי קבוץ מרחביה הסמוכים על כביש מקשר עפולה
עלית ותחתית כרובע עירוני המקשר בין חלקי עפולה
המכיל פונקציות שיממשו וימשיכו הקשר הרציף בין עפולה
עלית וגבעת המורה עם עפולה תחתית.
המתחם יכלול: מגורים, מסחר, מבני ציבור, ושצ"פים תוך יצירת מדרג צפיפויות ממפגש עם סביבה חקלאית עד למפגש עם ציר החיבור (כביש 65 הישן) שיהווה ציר עירוני מסיבי, כמו כן התייחסות עירונית לציר כביש 71 באמצעות יצירת חזית פעילה כלפיו, הכוללת מסחר/עסקים ומוסדות ציבור. כל זה בתשומת לב ומתן אופציות לחיבורים עתידיים, תוך התייחסות פונקציונלית לקרבה המיידית לביה"ח העמק.
- שנוי יעוד מקרקע חקלאית לקרקע למגורים, מבני ציבור, מסחר, עסקים, שרותי רפואה, שצ"פים ודרכים.
- קביעת ופרוט התכליות המותרות בכל יעוד קרקע.
- קביעת הוראות בניה הנוגעות לקו, גובה אחוזי בניה ומרווחי בניה.
- קביעת הנחיות לעיצוב ארכיטקטוני והנחיות בנוי.
- קביעת הנחיות בדבר תשתיות, נוף ופתוח שטח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעפולהעפולהעפולה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16709חלק61
16710חלק62
16728חלק41-50
16786חלק21, 3
16787חלק1-2
16788חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7546דרך מס' 65 , קטע כביש ליד בי"ח העמק, עפולהשינוי
תוכניתג/ 11304תכנית מתאר קבוץ מרחביה, מתאר 1שינוי
תוכניתתמא/ 31תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה פיתוח ולקליטת עליהאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים24/06/2001תאריך פרסום בעיתון: 27/04/2001. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 24/06/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/06/2001. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום לאישור ברשומות17/05/2001תאריך פרסום: 17/05/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4986. עמוד: 2696. שנה עברית: התשסא .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט17/04/2001
החלטה בדיון בהתנגדויות28/02/2001
החלטה בדיון באישור תכנית28/02/2001
פרסום להפקדה ברשומות10/12/2000תאריך פרסום: 10/12/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4942. עמוד: 847. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים10/11/2000תאריך פרסום בעיתון: 08/11/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/11/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 10/11/2000. עיתון: אל-סינארה.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/11/2000
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט05/11/2000
החלטה בדיון בהפקדה08/05/2000
קבלת תכנית07/03/1999