רובע י' - אשדוד

תוכנית 25/ 65/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תרש"צ - תכנית רישום שיכונים ציבוריים
שם: רובע י' - אשדוד
מספר: 25/ 65/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ועדה לרישום שיכונים ציבוריים
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת תכנית ברת תוקף ל"שיכון ציבורי", לבצוע פעולות מדידה ורישום בפנקקסי המקרקעין בהתאם לחוק.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2021חלק1
2022חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
רישום נתוני פרסום ברשומות בדבר אישור שיכונים ציבוריים29/06/2000תאריך פרסום: 29/06/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4898. שנה עברית: התשס .