רובע י''ז - שינוי יעודים - אשדוד

תוכנית 3/ 03/ 135/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: רובע י''ז - שינוי יעודים - אשדוד
מספר: 3/ 03/ 135/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת יעודי קרקע חדשים שהינם מגורים א', מגורים ג' ואזור מגורים מיוחד, ע"פ הפירוט הבא:
א. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת הבעלים כולל שטח ציבורי פתוח ושטח למבני ציבור.
ב. שינוי יעוד ממגורים ג' למגורים א' עבור 171 יח"ד למגורים א'.
ג. קביעת מגרש מס' 57 למגורים מיוחד ע"י העברת 33 יח"ד בתחום התכנית ממגורים ג' למגורים מיוחד ותוספת 51 יח"ד, סה"כ 84 יח"ד במגרש ו- 214 יח"ד ביעוד מגורים מיוחד.
ד. קביעת 51 יח"ד באזור מגורים ג'.
ה. קביעת הנחיות וזכויות בניה לכל אזורי המגורים.
ו.הסדרת תוואי חדש של דרך פנימית.
ז. הרחבת דרך מס' 11 והסדרת תוואי חדש להמשך כביש לכוון שטחים דרומיים. בשלב זה יתוכנן חניון בקצה הכביש.
ח. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדודרובע יז

תיאור המיקום:
רובע יז', שד' תל חי, רחוב ספיר, פנינה, ברקת

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2002חלק4, 23, 25-29
2003חלק7-9, 17-18
2004חלק1412-13, 15-18, 34
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית3/ מק/ 2090רובע יז' - אשדודשינוי
תוכנית3/ מק/ 2107רובע יז' - אשדודשינוי
תוכנית3/ מק/ 2167רובע יז''ז - אשדודשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/02/2008תאריך פרסום: 28/02/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5781. עמוד: 2114. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים10/02/2008תאריך פרסום בעיתון: 10/02/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/02/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 08/02/2008. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה03/02/2008
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו15/01/2008
החלטה בדיון באישור תכנית17/09/2007
החלטה בדיון במועצה הארצית21/08/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר31/07/2007
פרסום להפקדה ברשומות23/07/2007תאריך פרסום: 23/07/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5694. עמוד: 3663. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים01/06/2007תאריך פרסום בעיתון: 31/05/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 31/05/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 01/06/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו20/05/2007
החלטה בדיון בהפקדה30/10/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף21/02/2006
קבלת תכנית12/12/2005