רובע מיוחד - תכנית אוניברסיטה - אשדוד

תוכנית 3/ 02/ 101/ 108

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: רובע מיוחד - תכנית אוניברסיטה - אשדוד
מספר: 3/ 02/ 101/ 108
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מוסד להשכלה גבוהה, מכללות, אוניברסיטה ומתקן
הנדסי כמפורט להלן:
1. שינוי יעוד הקרקע משטח לבנייני ציבור לשטח למוסדות
להשכלה גבוהה ולשטח למתקן הנדסי.
2. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת הבעלים.
3. קביעת שטחי הבניה המרביים עבור מוסדות להשכלה גבוהה
ל- 125,348 מ"ר שמתוכם 64,285 מ"ר מהווים שטחים עיקריים
ועבור שטח למתקן הנדסי 4,437 מ"ר שמתוכם 2,220 מ"ר
מהווים שטח עיקרי.
4. קביעת קווי בניין מרביים לבינוי המוצע לרבות קווי בניין
אפס תת-קרקעיים ומספר קומות.
5. קביעת מגבלות גובה הבניין המירבי.
6. קביעת מגבלות בגין קיומו של אתר עתיקות.
7. קביעת תנאים למתן היתר בניה.
8. קביעת הוראות והנחיות לעיניין עיצוב ארכיטקטוני.
9. צירוף נספחי בינוי וחניה הכוללים הנחיות בנוגע לפיתוח
השטח וקביעת שטחים לחניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד

תיאור המיקום:
מקום: רובע מיוחד, שד' מנחם בגין פינת שד' אלטלנה
ובקרבה לדרך מס' 4 ארצית
נ.צ. 117/875, 117/125, 132/250, 131/625

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
181חלק2725-26, 28-30, 32-33, 60
2022חלק2
2023חלק4, 12
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית3/ 03/ 124קביעת יעודי קרקע ואופי בינוישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/02/2005תאריך פרסום: 15/02/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5367. עמוד: 1625. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים21/01/2005תאריך פרסום בעיתון: 18/01/2005. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 18/01/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 21/01/2005. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית25/10/2004
פרסום להפקדה ברשומות26/08/2004תאריך פרסום: 26/08/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5323. עמוד: 3815. שנה עברית: התשסד .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר24/08/2004
פרסום להפקדה בעיתונים23/07/2004תאריך פרסום בעיתון: 22/07/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 22/07/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 23/07/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/07/2004
החלטה בדיון בהפקדה08/09/2003
קבלת תכנית17/08/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200400825/10/2004
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים43024/08/2004
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200301208/09/2003