רובע סיטי אשדוד

תוכנית 3/ מק/ 2177

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: רובע סיטי אשדוד
מספר: 3/ מק/ 2177
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תכנית חלוקה בהסכמת בעלים עפ''י סעיף 62 א (א) 1.
ב. שינוי קוי בניין עפ''י סעיף 62 א (א) 4.
ג. הגדלת מספר יח''ד במגרשים עפ''י סעיף 62 א (א) 8.
ד. העברת שטחים שלא נוצלו במגרשים עפ''י סעיף 62 א (א) 6.
ה. קביעת בינוי חדש למגרש שנוצר הכולל הנחיות לתנועה וחניה
עפ''י סעיף 62 א (א) 5.
ו. הגדלת מספר הקומות עפ''י סעיף 62 א (א) 9.
ז. הגדלת שטחים לצרכי ציבור - דרך. עפ''י סעיף 62 א' (א) 3.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדוד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2020חלק34
2021חלק10
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית3/ במ/ 17רובע סיטישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה27/08/2007
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית לא אושרה07/12/2006
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר31/08/2006