רובע רמות רבתי מתחם 2 שדרטצ הרכס - מגרשים 602, 603

תוכנית 5/ מק/ 2242

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: רובע רמות רבתי מתחם 2 שדרטצ הרכס - מגרשים 602, 603
מספר: 5/ מק/ 2242
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי חלוקה שטחי הבניה המותרים כולל העברת
שטחי שירות שאינם למטרות חניה, מתחת לפני הקרקע
למעל הקרקע, לפי סעיף 62 א (א) (6) לחוק התכנון והבניה
(תיקןו תשכ"ה) מבלי לשנות סה"כ השטח הכולל המותר בתכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבערמות באר שבע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38373חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ 03/ 201תכנית מפורטת לשכונה "הרכס" רמות באר שבעשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/09/2003תאריך פרסום: 24/09/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5227. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים11/09/2003
פרסום להפקדה ברשומות10/02/2003תאריך פרסום: 10/02/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5157. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים31/10/2002
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר18/09/2002
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר18/09/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200104718/09/2002